Nowy Zarząd działa w pełni legalnie – opinia dr Waldemara Gontarskiego

III. Sybsumpcja.

W niniejszej sprawie bezprzecznym jest, iż nowy Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie winien podjąć swoje działania i jest do nich ukonstytuowany z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, natomiast zarząd poprzedni wraz z chwilą odowłania przestaje pełnić swoje funknkcje. Powyższy stan faktyczny w oparciu o stan prawny, pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 14-12-2014 było ważne a zatem podjęte uchwały są ważne, a wyłonione w ten sposób organy Rada Nadzorcza i Zarząd działają zgodnie z przepisami prawa i podejmowane przez nie czyności są ważne.

Pełen tekst opinii prawnej