Lista zaniedbań

Stan na 20 czerwca 2014 r.

Ilość spraw i powaga zarzutów wobec Zarządu i Rady Nadzorczej PORAŻA:

 1. PRZED SĄDEM toczą się sprawy karne sygn. : XK 470/12, XK 788/12, VIIIK 469/13. W sprawie sygn. XK 788/12 jest prawomocny wyrok Sądu uznającego b. członka Zarządu za winnego.
 2. PROKURATURA prowadzi postępowania z zawiadomień b. SYNDYKA i CZŁONKA RADY NADZORCZEJ w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa m in. NIEGOSPODARNOŚCI (sygn. 2Ds 648/14).
 3. PROKURATURA prowadzi inne postępowania z urzędu i zawiadomień członków Spółdzielni w sprawach sygn. akt :
  1. 2Ds 615/13, 2Ds 677/13, 2Ds 463/14, 2Ds 719/14,
  2. 2Ds 913/14, w związku z podejrzeniem czynów karalnych m. in. POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY I FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW.

PAMIĘTAJMY, ŻE; 
ZA SZKODY WYRZĄDZONE SPÓŁDZIELNI ODPOWIADAJĄ NIE TYLKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU, TAKŻE CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd i Rada Nadzorcza LEKCEWAŻY NASZE inne wnioski;

 1. z dn. 20.03.14 r. do Zarządu o zwołanie NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia w przedmiocie m. in. odwołania Rady Nadzorczej, w związku z UTRATĄ ZAUFANIA. Wniosek podpisało blisko 600 osób!!! Podpisy zastały zweryfikowane. Zgodnie z zapewnieniem Rady Nadzorczej Walne miało zostać zwołane do 30 czerwca 2014 r. NIE ZOSTAŁO ZWOŁANE
 2. z DN. 25.03.2014 R. do Rady Nadzorczej o odwołanie Zarządu, zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej i jednocześnie pełnomocnika Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczjanego WZC. Wniosek podpisało kilkadziesiąt osób! BRAK REAKCJI.
 3. z dn. 07.05.2014 r. do Rady Nadzorczej o zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej i jednocześnie pełnomocnika Zarządu oraz o rozważeni złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu działania na szkodę Spółdzielni. BRAK REAKCJI.
 4. z dn. 16.05.2014 r. do Rady Nadzorczej I Zarządu o :
  1. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w jednej części,
  2. rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał o:
   1.  ODWOŁANIE członków Rady Nadzorczej Spółdzielni
   2. POWOŁANIU nowej Rady Nadzorczej
  3. poddaniu Spółdzielni LUSTRACJI za okres 01.01.2010 – 31.01.2014 w celu PRZEPROWADZENIA KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚĆIĄ ZARZĄDU.

Wniosek podpisało kilkadziesiąt osób!
Reakcja Rady Nadzorczej i Zarządu – PRZEŁOŻENIE TERMINU Walnego ZC na wrzesień.

CZYŻBY CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU OBAWIALI SIĘ, ŻE ZOSTANĄ ODWOŁANI?

 1. z dn. 10.06 2014 r. do przewodniczącego Rady Nadzorczej o PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ zaniechania zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie ustawowym.
 2. z dn. 10.06.2014 r. do prezesa Zarządu o PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ zaniechania zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie ustawowym.
 3. z dn. 10.06.2014 r. do Przewodniczącego rady Nadzorczej o wskazanie w jaki sposób został załątwiony wniosek członków Spółdzielni z dn. 25.03.2014 r. o ODWOŁANIE m. in. Prezesa Zarządu i zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej, w związku z zakazem zajmowania stanowisk (art.57 Prawa spółdzielczego)

WSZYSTKIE W/W WNIOSKI ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO WIADOMOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ.

#StoNS


 

Źródło:

Oficjalny profil na Facebooku, wpis z dnia 20 czerwca 2014 roku.